Arafat Street

Jeddah, Saudi Arabia

© 2017  Daem O Amer